Regulamin Zlotu

REGULAMIN
II ZLOTU WEHIKUŁ KLUB ŁASK


1.TERMIN ZLOTU
1.1. Rozpoczęcie zlotu o godzinie 17.00 dnia 29 kwietnia 2006 r.
1.2. Zakończenie zlotu ok. godziny 12.00 dnia 1 maja 2006 r.
1.3. Numery startowe zostaną rozlosowane podczas rejestracji uczestników.
1.4. Uczestnicy, którzy nie stawią się w wyznaczonym czasie do konkurencji przystąpią jako ostatnia załoga.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Za załogę uznaje się kierowcę i pilota.
2.2. W zlocie dopuszcza się udział osób towarzyszących (z wyłączeniem próbterenowych i odcinków specjalnych) w ilości nie przekraczającej ilości miejsc w samochodzie, zgodnej z dowodem rejestracyjnym pojazdu, jednak nie więcej niż 4 osób z kierowcą i pilotem.
2.3. Kierowca obowiązany jest posiadać ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
2.4. W Zlocie biorą udział kierowcy amatorzy.
2.5. W samochodach biorących udział w Zlocie wymagane jest wyposażenie tj. lina holownicza długości minimum 4 [m], fotele z zagłówkami, klatki lub pałąki bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa, dwa punkty holownicze, (po jednym z tyłu i z przodu samochodu).
2.6. Do startu dopuszczone zostaną załogi, które wypełniły zgłoszenie w ustalonym terminie, dokonają wpłaty wpisowej, umieszczą na swoim samochodzie numery startowe oraz spełnią wymagania określone w punkcie 5 - badanie regulaminowe

3. ZGŁOSZENIA.
3.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do limitu startujących załóg wynoszącego 40 samochodów.
3.2. Uczestnicy zgłaszają udział w Zlocie poprzez wcześniejsze wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO zamieszczonego na stronie www.wehikul4x4lask.pl do dnia 24 kwietnia. W przypadku pozostania wolnych miejsc dopuszcza się możliwość zgłoszenia załogi w bazie Zlotu przed samym startem.

4. KOSZTY UDZIAŁU W ZLOCIE.
4.1. Za udział w Zlocie należy uiścić opłatę w wysokości 90 zł. Od startującej załogi (kierowca+ pilot) oraz 25 zł od każdej osoby towarzyszącej.
4.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Zlocie, bądź dyskwalifikacji wpisowe nie będzie zwracane.

5. BADANIA REGULAMINOWE.
5.1. Badania regulaminowe będą przeprowadzane w bazie Zlotu przed startem zawodników.
5.2. Samochody nieposiadające ważnego badania technicznego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ważnego atestu instalacji gazowej zostaną niedopuszczone do uczestnictwa w Zlocie.
5.3. Punktacja badania regulaminowego:
Niesprawność pojazdu lub brak podzespołów: Punkty karne:
Gaśnica z ważnym atestem                            200 pkt.
Apteczka pierwszej pomocy                           200 pkt.
Lina holownicza                                               80 pkt.
Szpadel lub saperka                                        40 pkt.
Zaczep holowniczy z przodu                             80 pkt.
Zaczep holowniczy z tyłu                                  80 pkt.
Odcinek specjalny:                                       Punkty karne:
Przelicznik czasu na punkty                           1 s. = 1 pkt.
Taryfa –                          czas załogi, która zajęła ostatnie miejsce + 100 pkt.
Próba przejazdu:                                          Punkty karne:
Przelicznik czasu na punkty                           1 s. = 1 pkt.
Taryfa –                                                            400 pkt.
Dotknięcie tyczki                                                 10 pkt.
Strącenie tyczki                                                   20 pkt.
Dotknięcie taśmy                                                 10 pkt.
Zerwanie taśmy                                                   30 pkt
Pomoc osób postronnych (obca pomoc)                  60 pkt.
Użycie własnej wciągarki                                       50 pkt.
Cofanie (za każdy przypadek)                               10 pkt.

6. Miejsce Zlotu.
6.4. Zlot rozpocznie się w Bazie Zlotu, czyli w obiekcie PTTK w Gucinie (dawna szkoła). W Bazie Zlotu będą również noclegi. Trasa Zlotu odbędzie się na terenach miejskich i prywatnych w następujących miejscach:
- Anielin – działki nr 195 i 196 przy drodze powiatowej – teren Klubu Wehikuł 4x4 Łask,
- Łask, ul. Warszawska – teren UMiG w Łasku,
- Gucin - tereny prywatne.
6.5. Przejazd samochodów w poszczególne miejsca Zlotu odbywać się będzie drogami publicznymi zgodnie z przepisami kodeksu drogowego.

7. TRASA ZLOTU
7.1. Załogi po trasie Zlotu poruszają się zgodnie z notatkami nawigacyjnymi określonymi przez organizatora.
7.2. W przypadku rezygnacji z pokonania poszczególnych torów przejazdowych załoga otrzymuje „taryfę”.
7.3. Trasa Zlotu rozpocznie się w bazie Zlotu skąd załogi będą wyjeżdżać na znak sędziego startowego w odstępach czasowych. Na trasie w poszczególnych miejscowościach zlokalizowane będą tory przejazdowe, które każda załoga będzie musiała pokonać.
7.4. Trasę Zlotu obejmują: Próby Terenowe, Próby Przejazdu, Próby zręcznościowe.
7.5. Każda załoga ma możliwość tylko jednego podejścia do konkurencji.
7.6. W obrębie dróg publicznych należy poruszać się zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie drogowym.
7.7. Zapoznanie załogi z poszczególnymi torami przejazdu odbędzie się przez piesze przejście trasy przed startem.

8. SPRAWY RÓŻNE.
8.1. Organizatorzy Zlotu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania Zlotu, spowodowane przez uczestników Zlotu jak i osoby trzecie.
8.2. W sytuacji, gdy z winy uczestnika dojdzie do jakichkolwiek szkód na trasie Zlotu lub w jej pobliżu, jest on zobowiązany do niezwłocznego ich naprawienia.
8.3. Po podpisaniu zgłoszenia zawodnik ma obowiązek do bezwzględnego stosowania się do Regulaminu Zlotu, Prawa o ruchu drogowym, przepisów ppoż. oraz szczególnego poszanowania przyrody oraz zaleceń organizatora.
8.4. Na trasie Zlotu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających przez wszystkich uczestników Zlotu (organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia zawartości alkoholu oraz środków odurzających w organizmie uczestników Zlotu) oraz poruszania się po terenach nie ujętych w trasie Zlotu.
8.5. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość do odwołania poszczególnych prób rajdu w czasie jego trwania.
8.6. Prowadzenie akcji reklamowych w czasie trwania Zlotu wymaga zgody organizatora.
8.7. Załoga, która chce zrezygnować z uczestnictwa w Zlocie w czasie jego trwania musi poinformować organizatorów i oddać kartę drogową.
8.8. Załoga, która ukończy trasę oddaje kartę drogową w bazie Zlotu.
8.9. Za nieprzestrzeganie dyscypliny podczas Zlotu, naruszenie przepisów lub regulaminu, za niekoleżeńskie zachowanie, zaśmiecanie terenu oraz za samowolne rozniecanie ognia załoga może być ukarana punktami karnymi lub wykluczeniem ze Zlotu bez prawa udziału w kolejnych imprezach.
8.10. Nie oddanie karty drogowej organizatorom Zlotu po ukończeniu trasy będzie oceniane jako dyskwalifikacja Załogi.
8.11. Zabronione jest dokonywanie poprawek w karcie drogowej, może je jedynie dokonywać sędzia. Za samowolne dokonanie poprawek w karcie drogowej obowiązuje kara, bądź dyskwalifikacja.
8.12. Osobą odpowiedzialną za postępowanie załogi podczas Zlotu jest kierowca.
8.13. Zapoznanie się z regulaminem oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania, kierowca i pilot oraz załoga potwierdzają podpisaniem formularza zgłoszenia, w którym umieszczone jest stosowne oświadczenie.
8.14. Po zakończeniu trasy przejazdu, uczestników zlotu zobowiązuje się do odstawienia pojazdów na wyznaczony przez organizatora parking, na którym pozostaną do momentu zwolnienia ich przez organizatora.
8.15. Ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz inne pozostają w gestii uczestników Zlotu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w powyższym zakresie.