Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu

 

Zarząd Klubu "Wehikuł 4x4 Łask" zaprasza wszystkich członków na Nadzwyczajne
Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze
. Zebranie odbędzie się w Łasku
w dniu 23 stycznia 2015 r. (piątek)
o godz. 20.00 w barze "U Kufla"

Prezes
Paweł Oleszczak

Plan
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego
Stowarzyszenia
„WEHIKUŁ 4x4  ŁASK”

 1. Przywitanie.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania .
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Walnego Zebrania .
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wyjaśnienie powodu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 6. Podanie do dymisji Zarządu w całości.
 7. Sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2014.
 8. Sprawozdanie Gospodarza i Sprawozdanie Kronikarza Klubu.
 9. Sprawozdanie finansowe.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 11. Wystąpienie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 12. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
 13. Wybory władz Stowarzyszenia poprzez głosowanie tajne:
  • Prezesa,
  • Wiceprezesa (powołanie przez Prezesa),
  • pozostałych członków Zarządu (Sekretarza, Skarbnika, Gospodarza, Kronikarza),
  • Komisji Rewizyjnej.
 14. Przedstawienie kalendarza Imprez na 2015 rok.
 15. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
 16. Wytypowanie dwóch osób oraz dwóch zastępców do głosowania na wyborach do ZO PZM.
 17. Ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
 18. Sprawy różne
 19. Zakończenie Zebrania