Walne Zebranie 05.02.2016 r. godz 19:00

 

Plan pracy

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia

,,WEHIKUŁ 4X4 ŁASK ''

05.02.2016 r.1. Przywitanie .

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania .

3. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Walnego Zebrania .

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej .

5. Sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2015 r .

6. Sprawozdanie Gospodarza i Kronikarza Klubu .

7. Sprawozdanie finansowe .

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli .

9. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia dot. § 16,19,22

w związku z likwidacją Sądu Koleżeńskiego na wniosek ogółu Członków podczas

Walnego Zebrania z dn. 13.03.2014 r .

10. Głosowanie nad przyjęciem zmian kolejno w § 16,19,22 .

11. Przerwa 15 min .

12. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej .

13. Przedstawienie kalendarza imprez na 2016 rok .

14. Odczytanie uchwały Walnego Zebrania w sprawie zmiany brzmienia § 16,19,22 .

19. Zakończenie Walnego Zebrania .