Walne Zebranie 2017

Plan Pracy

Walnego Sprawozdawczego Zebrania Stowarzyszenia

WEHIKUŁ 4x4 ŁASK24.02.2017r.

 

1. Przywitanie

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Walnego Zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2016.

5. Sprawozdanie Gospodarza Klubu.

6. Sprawozdanie Kronikarza Klubu.

7. Sprawozdanie finansowe.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

9. Przerwa 15 min.

10.Przedstawienie kalendarza imprez na 2017 rok.

11.Sprawy różne.

12.Zakończenie Walnego Zebrania.