Walne Zebranie 2019

Łask, dnia 05.03.2019 r.

Plan pracy

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia

„WEHIKUŁ 4x4 ŁASK”

Łask 22.03.2019

Przywitanie.

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania .

2. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Walnego Zebrania .

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2018.

5. Sprawozdanie Gospodarza i Sprawozdanie Kronikarza Klubu.

6. Sprawozdanie finansowe.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

8. Wystąpienie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

9. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej.

10. Zgłaszanie kandydatur na funkcję Prezesa.

11. Zgłaszanie kandydatur do zarządu.

12. Zgłaszanie kandydatur do komisji rewizyjnej.

13. Przerwa 15 min na przygotowanie kart do głosowania.

14. Wybory władz Stowarzyszenia poprzez głosowanie tajne:

a. Prezesa

b. Wiceprezesa (powołanego przez Prezesa)

c. pozostałych członków zarządu (Sekretarza, Skarbnika, Gospodarza, Kronikarza).

d. Komisji Rewizyjnej

15. Dyskusja nad nowym adresem siedziby klubu.

16. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej.

17. Głosowanie jawne nad zmianą adresu i jednocześnie zmiana statutu pkt.2§2 rozdział 1 (dotyczy miejsca siedziby władz klubu).

18. Przerwa 15 min.

19. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej.

20. Wytypowanie delegata oraz zastępcy do głosowania na wyborach do ZO PZM.

21. Ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

22. Sprawy różne.

23. Zakończenie Zebrania.