Plan pracy Walnego Zebrania 2020

 

Plan pracy

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia

„WEHIKUŁ 4x4 ŁASK” 06.03.2020r.

 

1. Przywitanie

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Walnego Zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności Klubu za 2019 rok.

5. Sprawozdanie Gospodarza i Sprawozdanie Kronikarza Klubu.

6. Przerwa 15 minut.

7. Sprawozdanie finansowe.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

9. Przedstawienie Kalendarza Imprez na 2020 rok.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie Walnego Zebrania.